Persoonlijke service
Breed assortiment
Hoge kwaliteit

ALGEMENE VOORWAARDEN, HIERNA HUURVOORWAARDEN.

Happy Verhuur t.h.o.d.n. Springkussenverhuur Bollenstreek, kantoorhoudende te Abbenes (Nederland), aan de Zilvervloot 2, 2157 PT ingeschreven in het register gehouden door de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 68454635 hanteert de navolgende huurvoorwaarden:

Artikel 1: Definities

In deze huurvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Happy Verhuur t.h.o.d.n. Springkussenverhuur Bollenstreek, hierna SVB.

De ondernemer die bedrijfsmatig goederen verhuurt.

  1. Aanbieding

Iedere offerte van SVB betreffende het verkopen en/of leveren van producten en/of diensten.

  1. Overeenkomst

Iedere verhuurovereenkomst welke tussen opdrachtgever en SVB tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de overeenkomst, niet zijnde een aanbieding.

  1. Producten en diensten

Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen opdrachtgever en SVB.

  1. Voorwaarden

Deze huurvoorwaarden.

  1. Opdrachtgever/ wederpartij

Degene die met SVB een overeenkomst is aangegaan dan wel degene die een aanbieding in de zin van lid 2 heeft aangevraagd of ontvangen.

  1. Opdracht

Iedere opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden zoals bedoeld in lid 1 van de opdrachtgever  aan SVB.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1          Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door SVB, te leveren producten dan wel uit te voeren opdrachten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2          Deze huurvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SVB waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

2.3          Indien naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze huurvoorwaarden.

2.4          Van deze huurvoorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5          De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6          Indien één of meerdere bepalingen in deze huurvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze huurvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. SVB en wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.7          Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze huurvoorwaarden wordt geregeld of indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen binnen deze huurvoorwaarden, dan dient de situatie te worden beoordeeld of worden uitgelegd naar de geest van de huurvoorwaarden.

2.8          Deze huurvoorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van SVB.

Artikel 3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

3.1          Alle door SVB uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt óf in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2          Alle door SVB uitgebrachte aanbiedingen dan wel offertes gelden gedurende 7 dagen na dagtekening van de aanbieding dan wel offerte, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk een andere termijn voor aanvaarding is vastgelegd.

3.3          De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4          Een offerte of aanbieding vervalt automatisch 7 dagen na dagtekening of indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.5          Een offerte of aanbieding vervalt eveneens indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar blijkt bij de leveranciers van SVB.

3.6          Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten en kleuren en daarnaast de uitvoeringen strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van SVB.

3.7          SVB kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Voorbeelden hiervan zijn druk-, zet- en typefouten. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen of offertes van SVB ontheffen haar dan ook van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na totstandkoming van de overeenkomst.

3.8          Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is SVB daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SVB dit anders aangeeft.

3.9          Een samengestelde prijsopgave verplicht SVB niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.10        Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.11        In de offerte/overeenkomst wordt tenminste het navolgende vastgelegd:

Naam van de opdrachtgever;

Datum van de overeenkomst/offerte;

Omschrijving van de opdracht met inhoud van productomschrijving;

Kwantiteitsomschrijving;

De geraamde datum van levering/uitvoering;

De hoogte van een eventuele borgsom;

Het van toepassing zijn van deze huurvoorwaarden;

Eventuele bijzondere/ aanvullende voorwaarden;

Termijnen en wijzen van betaling.

3.12        De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt enkel tot stand na schriftelijke bevestiging van SVB.

Artikel 4. Prijzen

4.1          Alle prijzen zoals vermeld in de overeenkomst zijn in euro’s, gelden per stuk, per kalenderdag en zijn exclusief BTW (tenzij anders aangegeven) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele extra kosten zoals bijvoorbeeld op en afbouw, begeleiding, transport, schoonmaak en administratiekosten zijn niet in de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2          De in de aanbiedingen of offertes van SVB weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. De prijzen zoals SVB deze in haar brochures dan wel op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Indien na de (order)bevestiging één of meerdere van deze factoren wijzigen, is SVB gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden, tenzij de verhoging van de prijs voortvloeit uit de bevoegdheid of verplichting ingevolgde de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4.3          Voor meerdaagse, aaneengesloten huur geldt: 1e huurdag 100% van de daghuur, 2e huurdag en de daaropvolgende 5 huurdagen geldt steeds 85% van de daghuur.

4.4          SVB is gerechtigd om voorafgaand aan de huurovereenkomst, overlegging van een geldig legitimatiebewijs te verlangen.

4.5          SVB is gerechtigd om voorafgaand aan de huurovereenkomst betaling van een waarborgsom te verlangen. De waarborgsom is geen voorschot op de huurprijs en wordt aan de opdrachtgever geretourneerd op het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens SVB heeft voldaan.

4.6         De prijzen zoals SVB deze in haar brochures dan wel op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt zijn altijd onder voorbehoud van druk-, zet- en typefouten. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de prijzen van SVB ontheffen haar dan ook van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 5. Uitvoering en wijziging van de overeenkomst, leveringstermijn

5.1          De levertijd in de overeenkomst tussen SVB en de wederpartij is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW.

5.2          De huurperiode gaat van start op het moment dat de goederen bij de opdrachtgever worden geleverd op de overeengekomen plaats dan wel bij het in ontvangst nemen van de goederen door de opdrachtgever.

5.3          SVB zal de goederen bezorgen op het afleveradres, op maximaal 20 meter vanaf de laad en los locatie, bij de voordeur op de begane grond. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat deze plaats op de overeengekomen afleverdatum goed bereikbaar is met rollend materieel en dat er iemand aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de goederen. Indien de opdrachtgever SVB belet om de goederen conform het bovenstaande af te leveren, wordt dit beschouwd als annulering van de opdracht conform het bepaalde in artikel 7.

5.4          Indien partijen overeenkomen dat de opdrachtgever de goederen zelf bij SVB ophaalt, dient dit te geschieden gedurende het tijdstip welk SVB aangeeft.

5.5          Bezorging van de goederen op meer dan 20 meter vanaf de laad en los locatie, dan wel leveringen anders dan op de begane grond is slechts mogelijk na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van SVB. SVB zal hiervoor extra arbeidsloon in rekening brengen aan de opdrachtgever.

5.6          Opdrachtgever dient de goederen bij het in ontvangst nemen te controleren op aantallen, manco’s en gebreken. Deze dienen terstond te worden medegedeeld aan SVB.

5.7          SVB heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.8          Het gehuurde dient te worden gebruikt overeenkomstig de bestemming die daaraan bij de overeenkomst tot opdracht wordt gegeven. De opdrachtgever verklaard zich bekend met deze bestemming.

5.9          De opdrachtgever verklaard het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop van de huurperiode ook weer in deze staat te retourneren aan SVB. Eventuele kosten van herstel, uit welke hoofde dan ook veroorzaakt, komen ten laste van de opdrachtgever.

5.10        SVB is te allen tijde gerechtigd om de goederen te controleren en daartoe de noodzakelijke ruimten te betreden.

5.11        Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan dan wel een nieuwe overeenkomst opstellen. Indien de aard, de omvang of de inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen is overeengekomen. Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan worden verhoogd of verlaagd. SVB zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging in de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder inbegrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.12        Zonder daarmee in gebreke te komen ten aanzien van de oorspronkelijke overeenkomst kan SVB een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben.

5.13        Bij wijzigingen van de overeenkomst, daaronder inbegrepen een aanvulling, is SVB gerechtigd daar pas uitvoering aan te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de vernieuwde voorwaarden waaronder eveneens de prijs, tijdstip van uitvoering/ levering. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van SVB en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden dan wel te vernietigen.

5.14        De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door SVB steeds zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij SVB derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen. SVB dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.15        SVB kan door de opdrachtgever, bij niet tijdige nakoming en voor zover deze niet nakoming SVB kan worden toegerekend, na het geven van een redelijke termijn tot nakoming en nadien een ingebrekestelling, enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade welke uit dit verzuim voortvloeit.

5.16        Indien SVB gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig ter beschikking heeft gesteld aan SVB.

5.17        Levering dan wel het samen op en afbouwen van de goederen zal plaatsvinden ter locatie van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in de overeenkomst tot opdracht.

5.18        Als aflevering geldt het aanbieden van de goederen door SVB, ook indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst heeft genomen.

5.19        Indien partijen zijn overeengekomen dat levering dan wel uitvoering zal plaatsvinden op een locatie buiten de vestiging van SVB, komt het transport naar de overeengekomen locatie voor rekening en risico van de opdrachtgever. Een en ander geldt eveneens voor het lossen van goederen.

5.20        SVB bepaald de wijze van transport van de goederen, doch de uitvoering van de transport is voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan specifieke aanwijzingen geven ten aanzien tot de wijze van transport.

5.21        SVB is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade welke is toegebracht aan de opdrachtgever dan wel aan derden ten tijde dan wel ten gevolge van de aflevering van de producten.

5.22        Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens SVB gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade en kosten aan de zijde van SVB die daardoor direct of indirect is ontstaan.

5.23        In geval dat SVB ten gevolge van weersomstandigheden niet op de overeengekomen termijn haar werkzaamheden kan uitvoeren dan wel goederen kan leveren, zal deze termijn worden opgeschoven naar een nieuwe termijn. SVB zal aan de opdrachtgever na beëindiging van de weersomstandigheden onverwijld een nieuwe leverdatum kenbaar maken.

5.24        Alles wat door of vanwege de opdrachtgever aan de goederen wordt aangebracht wordt van rechtswege eigendom van SVB, ondanks haar recht op verwijdering op kosten van de opdrachtgever en daarmee het recht op teruggave van de goederen in de staat waarin ze zich bevinden bij aanvang van de huurperiode.

 Artikel 6. Betaling

6.1          Betaling van de facturen van SVB dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn(en), doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door SVB. De wederpartij is niet gerechtigd om enige vordering op SVB te verrekenen met de door SVB in rekening gebrachte bedragen.

6.2          SVB is ten allen tijde gerechtigd zekerheid in de vorm van aanbetaling dan wel waarborg te bedingen, waarbij voornoemde zekerheidsstellingen niet limitatief zijn. Indien SVB een aanbetaling verlangd, dient de opdrachtgever de helft van het totale factuurbedrag te voldoen voordat SVB de werkzaamheden heeft aangevangen. De bepaling uit artikel 6:83 sub a BW is hierbij van toepassing.

6.3          Betaling geschiedt door overmaking op een door SVB aangewezen bankrekening. SVB heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door SVB, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door SVB is ontvangen. Indien de vooruitbetaling zou worden geweigerd, is SVB bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor SVB voortvloeiende schade.

6.4          Zodra de in het eerste lid gegeven termijn is overschreden, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling  in verzuim, waarna de opdrachtgever 2% rente per maand of indien hoger de wettelijke rente is verschuldigd over het volledige factuurbedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% over de hoofdsom met een minimum van € 40,00. Deze worden als volgt conform het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK) berekend:

over de eerste Euro 2.500,-                                              15% met minimum van € 40,-

over de volgende Euro 2.500,-                                        10%

over de volgende Euro 5.000,-                                        5%

over de volgende Euro 190.000,-                                   1%

over het meerdere boven de Euro 200.000,-              0,5% met maximum van €6.775,-

6.5          Alle kosten van inning (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend) komen geheel voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten van SVB, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 40,- vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. Deze kosten zullen, zodra SVB rechtsbijstand is ingeroepen resp. de vordering te incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs in rekening worden gebracht en door de wederpartij verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van SVB om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van de percentages is berekend, niet kostendekkend is.

6.6          Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en dan van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.7          De wederpartij dient de factuur nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte) van de factuur, dienen binnen tien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan SVB kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de wederpartij (eventuele) rechten ter zake verloren.

6.8          Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is SVB gerechtigd om van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen uit de overeenkomst.

6.9          Indien SVB en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat (deel)betalingen van de producten of diensten uiterlijk voor of op de overeengekomen termijn van levering dan wel uitvoering zal plaatsvinden, kan deze betalingsverplichting door geen enkele reden worden opgeschort door de opdrachtgever.

Artikel 7.  Opschorting, ontbinding en tussentijdse annulering van de overeenkomst

7.1          SVB is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:

De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

Na het sluiten van de overeenkomst SVB ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomt verzocht is zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

Indien de door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van SVB kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke voorwaarden zal nakomen;

Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SVB kan worden gevergd.

7.2          Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SVB op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

7.3          Indien SVB tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten.

7.4          Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is SVB gerechtigd tot vergoeding van de schade, welke direct en indirect is ontstaan.

7.5          De wederpartij wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de wederpartij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn alsnog volledig na te komen.

7.6          In het geval van verzuim van de wederpartij is SVB gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de wederpartij en/of het door de wederpartij eventueel aan SVB verschuldigde bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

7.7          In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het SVB vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar zijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van SVB op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.8          Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SVB, zal SVB in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor SVB extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij SVB anders aangeeft.

7.9          Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

25% van de totale huursom, indien wordt geannuleerd tot 28 dagen voor aanvang van de geplande huurperiode;

50% van de totale huursom, indien wordt geannuleerd tussen 28 tot 14 dagen voor aanvang van de geplande huurperiode;

75% van de totale huursom, indien wordt geannuleerd tussen 14 tot 7 dagen voor aanvang van de geplande huurperiode;

100% van de totale huursom, indien wordt geannuleerd vanaf 7 dagen voor aanvang van de geplande huurperiode.

7.10        Tijdens het bestelproces is er de mogelijkheid voor wederpartij om optioneel een annuleringsafkoop voor het gehuurde te sluiten. Indien wederpartij hiervan gebruik maakt vervallen bij annulering de bovengenoemde annuleringskosten. De bestaande betalingsverplichting voor het gehuurde kan door wederpartij niet worden opgeschort. Deze optie geeft de mogelijkheid om tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode te annuleren. SVB zal in overleg éénmalig de huurdatum met al het gehuurde, o.v.v. beschikbaarheid, verplaatsen naar een alternatieve datum, deze datum dient wel binnen hetzelfde jaar als de oorspronkelijke huurdatum te liggen. De kosten bedragen 15% van de huurprijs.

7.11        In alle gevallen zoals omschreven in dit artikel, is SVB gerechtigd om de goederen direct bij de opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever machtigt SVB door middel van de overeenkomst tot opdracht, van rechtswege, om toegang te verlenen tot de plaats waar de goederen zich bevinden. SVB is hierbij nimmer aansprakelijk voor eventuele schade welke ontstaat door het terughalen van de goederen.

Artikel 8. Overmacht

 8.1          SVB is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.2          Onder het begrip ‘overmacht’ wordt in ieder geval verstaan: onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van SVB zijn ontstaan zoals o.a. weersomstandigheden, een ernstige storing in het bedrijf, stakingen, oorlog, vertragingen in het transport en vertraagde of foutieve levering van zaken, materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van SVB.

8.3          SVB is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht, kan SVB de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst opschorten.

8.4          Indien SVB bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

8.5          In geval dat SVB om reden van weersinvloeden haar werkzaamheden dan wel leveringen niet op de overeengekomen termijn kan aanvangen dan wel voortzetten, heeft de wederpartij geen recht op enige vorm van (schade)vergoeding uit welke hoofde dan ook. Ook indien er tussen partijen een fatale termijn is overeengekomen, welke ten gevolge van weersomstandigheden niet kan worden behaald, is er door de opdrachtgever geen enkele vorm van verhaal van (schade)vergoeding mogelijk ten aanzien van SVB.

Artikel 9.  Eigendomsvoorbehoud, vuistpand

 9.1          Alle door SVB te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van SVB, doch wel voor rekening en risico van de wederpartij.

9.2          SVB vestigt middels deze huurvoorwaarden een vuistpand op de door haar afgeleverde goederen.

9.3          De wederpartij is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijke over te dragen.

9.4          Indien de wederpartij met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens SVB te kort schiet of SVB goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij in die verplichtingen tekort zal schieten, is SVB gerechtigd de afgeleverde producten terug te nemen. De wederpartij zal SVB te allen tijde toegang verlenen tot haar terrein(en) of gebouw(en) ter inspectie en/of ter terugname van de goederen. Na terugname zal aan de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de kosten welke zijn ontstaan door de terugname.

9.5          Indien derden beslag leggen op de geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht SVB daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9.6          De wederpartij verplicht zich om de goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder meer ongevallen-, brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan SVB ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is SVB gerechtigd tot de penningen.

9.7         In geval van vermissing/ diefstal van het gehuurde is de wederpartij verplicht SVB daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, en van de vermissing/ diefstal z.s.m. aangifte te doen bij het politiebureau. Wederpartij is tevens verplicht het originele proces-verbaal van aangifte aan SVB te overleggen. Alle overige kosten welke in rechtstreeks verband kunnen worden gebracht met de vermissing/ diefstal, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde huurinkomsten en kosten voor expertise komen volledig ten laste van de wederpartij.

9.8         Tijdens het bestelproces is er de mogelijkheid voor wederpartij om optioneel een schadeafkoop voor het gehuurde te sluiten. Deze optie dekt kleine schades welke niet direct voortkomen uit aantoonbare opzet, nalatigheid, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik. Zulks altijd ter beoordeling aan SVB en/of een externe expert. Van dekking zijn in ieder geval uitgesloten: schade ten gevolge van brand, diefstal, vuurwerk en vandalisme. De kosten bedragen 15% van de huurprijs.

Artikel 10. Garanties, reclamaties en verjaringstermijn

10.1        De door SVB te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Garantieverplichtingen van SVB worden slechts opeisbaar vanaf het moment dat de opdrachtgever volledig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

10.2        Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of derden zonder schriftelijke toestemming dan wel voorwaarden van SVB, de wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de zaken dan wel hebben getracht aan te brengen. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door het of gevolg is van omstandigheden waar SVB geen invloed op kan uitoefenen daaronder begrepen weersomstandigheden et cetera.

10.3        De wederpartij is gehouden het geleverde grondig te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of de juiste zaken in de juiste hoeveelheden en in de juiste staat zijn geleverd. Daarnaast dient de opdrachtgever vast te stellen of de geleverde zaken dan wel uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

10.4        Reclamaties dienen schriftelijk binnen 3 uren na levering dan wel uitvoering der zaken te geschieden. SVB zal daarbij op generlei wijze tot enige vorm van schadevergoeding aangesproken kunnen worden.

10.5        De melding van reclamaties dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten zodat SVB in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient SVB in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken.

10.6        Indien het gebrek op een later moment wordt gemeld, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10.7        Onverminderd de verplichtingen van SVB zullen, indien en voor zover er ten aanzien van de te leveren producten dan wel uit te voeren werkzaamheden niet uitdrukkelijke anderszins schriftelijk is overeengekomen, geringe afwijkingen in uitvoering, thema, maat, kleur, oppervlakte, structuur en andere geconstateerde kleinschalige afwijkingen, geen reden tot afkeuring zijn.

10.8        Indien een beroep op garantie van de wederpartij gegrond zou zijn, zal SVB de te leveren zaken dan wel diensten, naar de keuze van SVB, herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien SVB de wederpartij mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de wederpartij de geleverde zaken, op zijn kosten en risico ter beschikking stellen aan SVB.

10.9        Een gegrond beroep op de garantie zal nooit een enige erkenning van aansprakelijkheid dan wel grond voor schade aanspraken van de opdrachtgever kunnen impliceren. De opdrachtgever doet hier uitdrukkelijk afstand van.

10.10     Indien een beroep op garantie van de opdrachtgever ongegrond blijkt te zijn, dan komen de kosten daardoor ontstaan zoals onderzoekskosten aan de zijde van SVB, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

10.11     Eventuele terugzending van goederen door de opdrachtgever mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van SVB, doch is voor rekening en risico van de opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

10.12     In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens SVB één jaar.

10.13     Onverminderd een tijdige reclamatie van de opdrachtgever, blijft de verplichting tot betaling en afname van geplaatste orders bestaan.

10.14     Voor zover herstel dan wel vervanging onmogelijk zou zijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden. Ter zake van klachten ten aanzien van gebreken als in dit artikel bedoeld, is SVB nimmer tot enige vorm van schadevergoeding gehouden.

10.15     Indien SVB aan de opdrachtgever goederen heeft geleverd welke periodiek dienen te worden gekeurd of aan een veiligheidsinspectie dienen te worden onderworpen, draagt SVB zorg voor deze keuringen en inspecties, voor rekening van de opdrachtgever, en stelt de opdrachtgever SVB in de gelegenheid om aan deze vereisten te voldoen.

10.16     Ten aanzien van de levering van niet door SVB zelf vervaardigde producten, geldt steeds de garantietermijn zoals deze is vastgesteld door de fabrikant van het product.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1        SVB is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de wederpartij heeft geleden, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SVB.

11.2        SVB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat SVB is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie en/of gegevens.

11.3        De totale aansprakelijkheid van SVB zal in alle gevallen slechts zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door SVB aan de wederpartij te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

11.4        De aansprakelijkheid van SVB is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

11.5        SVB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.6        SVB is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de wederpartij zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

11.7        Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de wederpartij op het moment waarop de zaken aan de wederpartij in de macht van de wederpartij worden gebracht.

11.8        De wederpartij vrijwaart SVB voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan SVB toerekenbaar is.

11.9        Indien SVB uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden SVB zowel binnen als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dan van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de wederpartij in gebreke blijft in het nemen van passende maatregelen, dan is SVB, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SVB en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de wederpartij.

11.10     De opdrachtgever is aansprakelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van alle benodigde vergunningen dan wel vereisten. De opdrachtgever vrijwaart SVB voor iedere vorm van aansprakelijkheid ten aanzien hiervan. Indien partijen reeds een overeenkomst hebben gesloten en er onverhoopt geen geldige vergunningen dan wel goedkeuringen zijn verkregen door de opdrachtgever, zullen alle ontstane kosten door SVB alsook schadevergoedingen op de opdrachtgever verhaald worden.

11.11     De opdrachtgever draagt zorg voor het schriftelijk doorgeven van de exacte locatie van leidingen en kabels aan SVB. SVB kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan ondergrondse leidingen en bekabelingen, dan wel voor gevolgschade welk hieruit zou kunnen voortvloeien. De opdrachtgever vrijwaart SVB en haar onderaannemers dan ook uitdrukkelijk voor deze aansprakelijkheid.

11.14     SVB is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor herstelwerkzaamheden ten gevolge van verzakkingen dan wel herstelwerkzaamheden aan ondergronden of bestratingen.

11.15     Vorderingen tot aansprakelijkheid, ingesteld door de opdrachtgever, verjaren na verloop van 1 kalenderjaar vanaf het moment dat de opdrachtgever bekend is geworden met het rechts veroorzakende feit.

11.16    De opdrachtgever is altijd verplicht kennis te nemen van de geldende instructies voor het gebruik van het gehuurde en dient alle door SVB mondeling en/of schriftelijk gegeven instructies ten aanzien van het veilig gebruik van het gehuurde op te volgen. Alle relevante instructies zijn terug te vinden en te downloaden in de website.

11.17    Indien in de overeenkomst is opgenomen dat SVB ook het toezicht op de veiligheidsregels verzorgt, is SVB gerechtigd gebruik van het gehuurde onmiddellijk te staken indien blijkt dat de veiligheidsregels niet of niet meer kunnen worden nageleefd. Dit altijd ter beoordeling aan SVB, zij is hierbij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van kosten.

Artikel 12. Teruggave van zaken

 12.1        De huurovereenkomst eindigt op het moment van het verstrijken van de huurperiode, waarbij de opdrachtgever verplicht is om de goederen aan SVB te retourneren.

12.2        Voor iedere week dat de opdrachtgever nalaat het gehuurde te retourneren aan SVB, ontstaat er een direct opeisbare boete gelijk aan 25% van de totale huursom, vermeerderd met het over de periode van verzuim verschuldigde bedrag aan huur.

12.3        De gehuurde zaken dienen op de overeengekomen ophaaldag, tijdens het vastgestelde tijdstip op de begane grond bij de deur klaar te staan. De opdrachtgever dient aanwezig te zijn op het tijdstip van teruggave. Indien de zaken niet gereed zijn voor transport, zal SVB extra kosten, waaronder onder andere huur- en transportkosten in rekening brengen.

12.4        Ophalen van de zaken buiten kantooruren, ophalen anders dan op de begane grond en hulp bij het afbouwen van het gehuurde, is slechts mogelijk na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van SVB. SVB zal hiervoor extra kosten in rekening brengen, waaronder arbeidskosten op basis van een door SVB vastgesteld uurtarief.

12.5        SVB zal na terugname van de goederen, deze in haar bedrijfsvestiging controleren en tellen. Deze bevindingen van SVB zullen bindend zijn. Indien er afwijkingen worden geconstateerd, zal SVB hiervoor extra kosten in rekening brengen.

12.6        De gehuurde goederen dienen droog, schoon, in de oorspronkelijke verpakking, compleet en indien van toepassing goed en strak gerold geretourneerd te worden. Indien de opdrachtgever hier niet aan voldoet, zal SVB extra kosten in rekening brengen. Deze extra kosten bedragen minimaal 50% van de daghuurprijs per stuk.

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht

 13.1        Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze huurvoorwaarden, dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze huurvoorwaarden.

13.2        Op een met SVB gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

13.3        Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op de overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin SVB ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

13.4        Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter, nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

13.5        Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze huurvoorwaarden de wederpartij aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert levering- dan wel uitvoerdatum.

Artikel 14. Algemene bepalingen

14.1        Van toepassing is steeds de laatste versie van de huurvoorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking.

14.2        De Nederlandse tekst van de huurvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Contactgegevens

T. 06 29 06 49 30
E. info@springkussenverhuur-bollenstreek.nl
Zilvervloot 2
2157 PT, Abbenes
KvK: 68454635
BTW: NL857451947B01